favorite Favorieten
Met liefde gemaakt,

Met liefde gemaakt,

met liefde gegeven

Met trots ontworpen,

Met trots ontworpen,

met trots vervaardigd

Handwerk,

Handwerk,

tot in elk detail

Van schets,

Van schets,

tot wasmodel

Van wasmodel,

Van wasmodel,

tot eindproduct

ALGEMENE VOORWAARDEN Art for More

Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Art for More: Art for More
B. A.V.: Algemene voorwaarden.
C. Wederpartij: Degene met wie Art for More een overeenkomst heeft gesloten, dan wel met wie Art for More in onderhandeling is over het aangaan van een overeenkomst.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2
1.Deze A.V. zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van Art for More, de uitvoering daaronder begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder andere en met name geldt dat bij in- en verkoop van zaken en bij het verlenen van of opdragen van diensten.
2.Afwijkende voorwaarden binden Art for More slechts wanneer die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.In geval van strijd tussen de A.V. en de overeenkomstige voorwaarden van de andere partij, zullen bij uitsluiting de A.V. van kracht zijn.

AANBIEDINGEN

Artikel 3

1.Aanbiedingen, die gedaan zijn met een termijn voor aanvaarding, alsmede gegevens die voorkomen in publicaties van Art for More zijn geheel vrijblijvend en
   herroepelijk. Gegevens voorkomend in drukwerk, verstrekt van de zijde van Art for
   More, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Art for More gehouden zal zijn
   hiervan telkens bericht te geven.
2.Door Art for More opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten van
   vrachten levering.
3.Art for More hanteert altijd de laatste prijscourant; voorgaande prijscouranten zijn
  daarmee automatisch vervallen. Prijswijzigingen worden doorgevoerd zonder
  voorafgaande aankondiging aan wederpartijen.
4.Op alle meerjarige overeenkomsten is de jaarlijkse indexering aan de hand van het
   index gezinsconsumptie van toepassing.

TEKENINGEN, MONSTERS EN DERGELIJKE.
Artikel 4

1.Tekeningen, afbeeldingen, monsters, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen,
   eerste afgietsels en dergelijke die door Art for More zijn verstrekt, blijven eigendom van
  Art for More en zijn voor Art for More niet bindend tenzij en totdat uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.
2.Tekeningen, afbeeldingen, monsters, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen,
   eerste afgietsels en dergelijke die door de wederpartij van Art for More zijn verstrekt,
   blijven eigendom van de wederpartij en zijn voor de wederpartij wel bindend, tenzij
   uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

SAMENSTELLING, EIGENSCHAPPEN EN DERGELIJKE.
Artikel 5

1.Gegevens over samenstelling, gebruikte materialen, maten, weerbestendigheid,
   chemische bestendigheid en dergelijke die door Art for More zijn verstrekt, berusten
   op door Art for More van bonafide fabrikanten, researchafdelingen en dergelijke
   verkregen gegevens, cijfers, specificaties, dan wel rapporten. Art for More aanvaardt
   daar zelf geen aansprakelijkheid voor. Ten aanzien van afmetingen, kleuren,
   gewichten en andere eigenschappen van alle materialen, behoudt Art for More zich
   steeds de gewone tolerantie voor, zoals die gebruikelijk is bij de fabrikant die met de
   vervaardiging belast is.
2.De bij monsters, eerste afgietsels en dergelijke getoonde patina is geen enkele
   garantie van een identieke kleur dan wel inkleuring van de vervolgserie op het eerste
   model.
3.Art for More behoudt zich het recht voor om productveranderingen die haar inziens
   de kwaliteit ten goede komen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.

BROCHURES, CATALOGI EN DERGELIJKE.
Artikel 6

1.Producten worden geleverd zonder de in brochures, catalogi, websites en dergelijke
   afgebeelde inrichtingsmaterialen.
2.Als gevolg van onder andere beperkingen in de lithografie en offset technieken is het
   mogelijk dat geleverde producten in kleur en/of vorm enigszins afwijken van de
   afbeelding in de brochure of websites.
3.Zilveren, verzilverde en plate artikelen kunnen na verloop van tijd van kleur
   veranderen ten opzichte van onder andere afbeeldingen van diezelfde artikelen.
   Reiniging van zilveren, verzilverde of plate artikelen komt niet voor rekening van Art for
   More. Art for More heeft het recht die artikelen af te (doen) lakken.

TERMIJNEN.
Artikel 7

1.Termijnen en tijdsbepalingen in aanbiedingen en overeenkomsten zijn voor Art for
   More vrijblijvend, behoudens voor zover uit de formulering het tegendeel volgt, en
   voor de wederpartij bindend.

PRIJZEN.
Artikel 8

1.Aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen en kosten
   van materiaal, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere
   prijsbepalende factoren, geldend op de dag van aanbieding, dan wel
   totstandkoming van de overeenkomst.
2.Art for More is te allen tijde gerechtigd de prijs op basis van het vorige lid van dit
   artikel zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen indien voor de levering
   enige verhoging optreedt van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit
   Algemene voorwaarden van Art for More BV gevestigd te Zelhem.
   artikel genoemd, ongeacht of dat het gevolg is van bij het afsluiten van de
   overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden.
3.Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst
   wordt verhoogd, is de wederpartij – koper – bevoegd in dat geval de overeenkomst
   te ontbinden mits zij zulks schriftelijk doet binnen zeven dagen nadat Art for More haar
  van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
4.Art for More zal de prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd schriftelijk ter
   kennis stellen van de wederpartij, De betaling van een meerprijs op grond van dit
   artikel geschiedt tegelijk met de betaling van de hoofdsom respectievelijk tegelijk met
   de laatste termijn daarvan.
5.Onder prijsverhogende factoren waarvan Art for More gerechtigd is die door te
   berekenen aan de opdrachtgever, vallen mede prijsverhogingen bij toeleveranciers
   van Art for More welke door die toeleveranciers aan Art for More worden
   doorberekend.

TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST.
Artikel 9

1.Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer dit schriftelijk is bevestigd door Art for
   More.
2.Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn
   slechts geldig nadat Art for More dat schriftelijk heeft bevestigd en de wederpartij
   daartegen schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt binnen 8 dagen.
3.Als datum van de totstandkoming van een overeenkomst zal gelden de dag van
   verzending van de bevestiging door Art for More. Een door Art for More verzonden
   vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging van de
   overeenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.
4.De wederpartij is ten opzicht van Art for More gebonden en is verplicht om bij wijziging
   en/of annulering van de overeenkomst de daardoor voor Art for More ontstane
   schade te vergoeden, ongeacht de reden voor die wijziging en/of annulering –
   overmacht daaronder begrepen – en ongeacht de vraag of Art for More die wijziging
   en/of annulering als zodanig heeft aanvaard.
5.Onder “schade” in de zin van het vorige lid van dit artikel wordt in elk geval begrepen
   de door Art for More reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke.
   De winstderving beloopt tenminste 50% van de overeengekomen prijs. Art for More
   heeft het recht een hogere winstderving te bewijzen en te vorderen.

LEVERING.
Artikel 10

1.Ook bij overschrijding door Art for More van een overeengekomen leveringstermijn
   heeft de wederpartij de verplichting het gekochte te accepteren onder recht op
   schadevergoeding, ontbinding of omzetting aan de overeenkomst, of niet nakoming
   van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
2.Een op eventuele overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde
   contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van
   overmacht.
3.Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel eerst in,
   nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door Art for More is aanvaard, alle
   voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van Art for More zijn
   gekomen een – indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen – nadat
   die vooruitbetaling aan Art for More is gedaan.
4.Iedere overeenkomst wordt door Art for More aangegaan onder de voorwaarde dat
   de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt te zijn. Art for More is gerechtigd van
   de wederpartij te verlangen dat deze ter genoegen van Art for More voldoende
   zekerheid stelt ter dekking van haar betalingsverplichtingen jegens Art for More. Art for
   More is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de
   verlangde zekerheid is gesteld.
5.Levering vindt plaats wanneer de zaken de magazijnen van Art for More of die van
   haar leverancier verlaten ter verzending aan het door de wederpartij opgegeven
   adres.
6.Art for More is gerechtigd tot uitlevering in gedeelten of ineens. Bij levering in
   gedeelten is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende facturen
   met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 te voldoen.
7.Indien niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering uit eigen voorraad zal
   geschieden, heeft Art for More het recht om te leveren uit voorraad van derden.

VERVOERSRISICO.
Artikel 11

1.Het vervoer van goederen die Art for More heeft verkocht af magazijn, werkplaats of
   leverancier is voor rekening en risico van de wederpartij.
2.Het vervoer van goederen die Art for More heeft verkocht onder rembours of franco
   huis worden vervoerd voor rekening en risico van Art for More.

AANSPRAKELIJKHEID.
Artikel 12

1.Voor zover Art for More aansprakelijk is wegens niet nakoming of gebrekkige
   nakoming, is die aansprakelijkheid beperkt tot schade die een onmiddellijk en dadelijk
   gevolg is van die niet nakoming of gebrekkige nakoming. Daaronder valt in elk geval
   niet schade toegebracht aan roerende of onroerende zaken van de wederpartij
   en/of schade, die wordt geleden door het niet, niet volledig of niet tijdig beschikbaar
   zijn van de bestelde zaken. Art for More is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade,
   vervolgschade, schade aan evenementen, openingen, uitreikingen en dergelijke.
   Evenmin is Art for More aansprakelijk voor schade aan gebouwen, inventaris of
   aanwezige goederen, werkzame personen of andere aanwezigen.
2.Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij door Art for More geleverde
   zaken worden gebruikt of verwerkt, wordt nimmer beschouwd als een onmiddellijk en
   dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming door Art for More.
3.De wederpartij vrijwaart Art for More voor alle aanspraken van derden tot
   schadevergoeding jegens Art for More direct of indirect.
4.In geval Art for More diensten verleent, waaronder begrepen het gevraagd of
   ongevraagd geven van adviezen, geldt mutaties mutantdis hetzelfde.
5.Voor het niet geven van adviezen aanvaardt Art for More geen enkele
   aansprakelijkheid.

BETALING.
Artikel 13

1.Betaling dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14
   dagen na een factuurdatum.
2.Art for More is ongeacht wat overigens overeengekomen is, altijd gerechtigd van de
   wederpartij (aanvullende) zekerheid te verlangen voor de betaling van de
   overeengekomen prijs. Dat geldt in het bijzonder wanneer een onderzoek naar de
   solvabiliteit en/of het betalingsgedrag van de wederpartij aantoonbare wanbetaling.
   oplevert, een negatief advies van een kredietverzekeringsmaatschappij, melding bij
   de BKR en/of een negatief advies van een deurwaarder of andere incasant.
3.Bij offertes, zichtzendingen, monsters of bestellingen van € 2.500, - of meer, verlangt
   Art for More aanbetaling, dan wel het stellen van zekerheid van 50%.
4.Bij offertes, zichtzendingen, monsters of bestellingen beneden de € 2.500, - heeft Art
   for More het rechtop aflevering onder rembours.
5.Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij aan Art for More vanaf de
   vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan
   over het openstaande (gedeelte van het) factuurbedrag.
6.Bovendien komen voor rekening van de wederpartij alle gerechtelijke en
   buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering. De buitengerechtelijke
   kosten belopen 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met BTW met een
   minimum van €150, - en worden verschuldigd op het tijdstip dat de invordering ter
   incasso uit handen is gegeven.
7.Art for More is gerechtigd van de wederpartij nog verdere kosten te vorderen, dan de
   hierboven reeds beschreven kosten, voor zover die veroorzaakt zijn door een
   tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst.
8.Art for More verleent geen korting bij contante of vervroegde betaling.
9.Art for More verleend 2% korting bij het verstrekken van een automatische incasso.

OPSCHORTING, GEHELE OF GEDEELTELIJKE ONTBINDING.
Artikel 14

1.Art for More is gerechtigd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte
   daarvan zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden zijn tot enige
   schadevergoeding, hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten in
  de navolgende gevallen:
- Wanneer de wederpartij een opvorderbaar bedrag niet betaalt;
- Wanneer de wederpartij betaling van een opvorderbaar bedrag opschort;
- Wanneer de wederpartij surseance van betaling vraagt;
- Wanneer de wederpartij failliet gaat;
- Bij liquidatie van de wederpartij;
- Wanneer op roerende of ontroerende zaken van de wederpartij beslag wordt
  gelegd;
- In het hierboven in artikel 13 reeds beschreven geval, wanneer de wederpartij
  de door Art for More gevraagde zekerheid niet binnen de door Art for More
  gestelde termijn stelt.
2.Wanneer Art for More gebruik maakt van haar in het vorige lid van dit artikel
   beschreven recht tot (gedeeltelijke) ontbinding, is zij, zonder tot enige
   schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd om nog niet uitgevoerde
   werkzaamheden ook niet te verrichten en tevens om nog niet betaalde goederen
   terug te vorderen of terug te halen, overmeesterd het recht aan Art for More op
   vergoeding van alle schade.
3.In de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering van Art for
   More op de wederpartij dadelijk in zijn geheel opeisbaar.

KLACHTEN, RECLAME.
Artikel 15

1. Zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering aan Art for More schriftelijk te
worden kenbaar gemaakt.
2. Transportschade dient, voor zover deze zichtbaar is, bij aflevering aangetekend te
   worden op het ontvangstbewijs en vervolgens binnen 48 uur schriftelijk aan Art for
   More te worden gemeld.
3.Alle andere klachten dienen uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk aan Art for More te
   worden gemeld.
4.Alle in voorgaande leden genoemde termijnen gelden op straffe van verval van
   recht.
5.Wanneer door een wederpartij met recht wordt geklaagd of gereclameerd, kan Art
   for More te haren keuze de betrokken zaken ofwel herstellen, ofwel vervangen door
   nieuwe. In beide gevallen komen de vervoerskosten voor rekening van Art for More.

INTELLECTUEEL EIGENDOM.
Artikel 16

1.Art for More behoudt uitdrukkelijk de intellectuele eigendom van ontwerpen
   productiewijze van door haar gekochte goederen. Deze rechten maken derhalve
   geen deel uit van de koopovereenkomst.
2.Nabootsing door of namens de wederpartij is verboden, evenals het ter beschikking
   stellen van het verkochte aan derden, van wie in redelijkheid kan worden vermoed,
   dat deze het gekocht zullen (doen) nabootsen.
3.Bij overtreding van dit verbod verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare
   boete ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 500.- per geval of
   per geproduceerd artikel.
4.De wederpartij verbindt zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het
   boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een
   kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake
   jegens Art for More gebonden zijn.
5.Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal de wederpartij
   respectievelijk de rechtsopvolger van de wederpartij jegens Art for More een direct
   opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 5000, - per geval.

HOOFDELIJKHEID.
Artikel 17

1.Wanneer de wederpartij bestaat uit meer dan 1 (rechts)persoon, zijn al die
   (rechts)personen
   hoofdelijk jegens Art for More gebonden.

OVERMACHT.
Artikel 18

1.Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Art for More onafhankelijke
   omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de
   overeenkomst reeds te voorzien, wanneer ten gevolge van die omstandigheid de
   nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid
   door de wederpartij niet meer kan worden verlangd.
2.Onder overmacht vallen onder andere:
-  werkstaking;
-  werkliedenuitsluiting, brand en/of storingen in het bedrijf van Art for More of in
   dat van een van haar leveranciers;
-  vertraagde levering van tijdig bestelde materialen;
-  onderbreking van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende
   overheidsmaatregelen.
3.Om geval van overmacht heeft Art for More het recht, zonder deswege tot enige
   schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het geheel of voor een
   gedeelte ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst daartoe
   vereist zal zijn. Een en ander laat de verplichting van de wederpartij om het reeds
   geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen, onverlet.

EIGENDOM.
Artikel 19

1.Zaken, die Art for More aan de wederpartij levert blijven eigendom van Art for More
   totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen met betrekking tot de betreffen de
   overeenkomst en daarmee samenhangende verbintenissen jegens Art for More heeft
   gedaan.
2.Art for More heeft het onherroepelijke recht om in geval van niet nakoming of
   gebrekkige nakoming door afnemer zonder enige ingebrekestelling de door Art for
   More geleverde goederen zo nodig na demontage terug te nemen.

TERUGNAME/OMRUIL.
Artikel 20

1.Terugname/omruil is alleen mogelijk bij artikelen die voorkomen in de meest recente
   Catalogus/webshop van Art for More en dan nog alleen wanneer die goederen geleverd zijn
   tegen de in de catalogus/webshop voorkomende voorwaarden en prijzen.
2.Tot uiterlijk 14 dagen na levering van deze artikelen is de wederpartij gerechtigd om
   deze retour te zenden aan Art for More mits de wederpartij dat tevoren met Art for
   More heeft opgenomen en mits dat door Art for More is geaccordeerd.
3.Teruggezonden goederen dienen te worden geretourneerd in onbeschadigde
   originele verpakking en vrij van door de wederpartij aangebracht of op haar
   betrekking hebbende kenmerken.
4.De staat van de terug geleverde artikelen bij aankomst op het door Art for More
   opgegeven adres is bepalen voor de acceptatie door Art for More van de
   retourzending.
5.Art for More bepaalt of retourzending leidt tot credittering of tot omruil tegen andere
   artikelen.
6.Terugname/omruil van in opdracht en exclusief vervaardigde artikelen is niet mogelijk.
7.Terugname/omruil van gegraveerde artikelen is niet mogelijk.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.
Artikel 21

1.Op alle door Art for More gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit eventueel
   mee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de
   tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen in eerste instantie uitsluitend
   worden berecht door de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij Art for More er de
   voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats
   van vestiging van de opdrachtgever of tot een andere bevoegde rechter.

© 2024 Beeldjes.nu by Art for more
Webdesign: HPU internet services

Inloggen


Nog geen account?

Eenvoudig en snel registreren om van alle voordelen van de Beeldjes.nu by Art for more webshop te genieten.
  • done Exclusieve collectie uit eigen productie
  • done Maatwerk elke gelegenheid
  • done Levering binnen 2-5 werkdagen
  • done Deskundig advies
  • done Gratis verzending
Winkelwagen
Uw winkelwagen is momenteel leeg.